آرشیو الکترونیکی اسناد
توضیحات

سیستم آرشیو الکترونیکی اسناد 

سیستم آرشیو الکترونیکی اسناد در افزایش سرعت دسترسی به اسناد ،صرفه چویی مصرف کاغذ ، دسته بندی و جستجوی آسان اسناد و حفاظت از اطلاعات اسناد نقش مهمی ایفا می نماید.سازمان های پیشرو با انتخاب سیستم آرشیو الکترونیکی اسناد مناسب با سازمان خود از مزایای واقعی آن بهره می برنددر این مقاله اهمیت به کارگیری سیستم آرشیو الکترونیکی اسناد و مزایای آن با توجه به تجارب نویسنده تشریح می شود.سازمان ها براساس ماموریت و فعالیت هایی که به انجام می رسانند، مدارکی را ایجاد،دریافت و استفاده می نمایند. سازمان ها با به كارگيري این مدارک قادر خواهند بود وظايف تجاری خود را به طور كارا و با قابليت پاسخ گوئی بالا ارائه نمایند تصميم سازي هاي مديریتی را پشتیبانی نموده و عملكرد موثر فعاليت ها در سراسر سازمان تسهیل نموده و منافع سازمان و حقوق كاركنان، مشتريان و ذينفعان فعلی و آتی را محافظت نمایند.

کاتالوگ ها
ویدئوها
مشتریان طرف قرارداد
درخواست دمو